Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Algemene bepalingen

1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over de inschrijver, deelnemer, bestuurder of navigator, wordt daaronder mede verstaan de inschrijfster, deelneemster, etc.
1.2 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘het voertuig’ of ‘de auto’, dan wordt bedoeld het voertuig waarmee wordt deelgenomen aan de Park and Party Run 2020.
1.3 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘het evenement’, dan wordt bedoeld de Park and Party Run 2020.
1.4 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘de organisatie’, dan worden bedoeld alle mensen die zich bezighouden met het organiseren van de Park and Party Run 2020, alsmede vrijwilligers, tijdelijke krachten,
freelancers en overige werknemers die werkzaamheden verrichten voor de Park and Party Run 2020.
1.5 Het evenement vindt plaats van 6 t/m 10 juli 2020.

Artikel 2 | Inschrijvingen

2.1 Een team bestaat uit een auto en minimaal twee personen, waarvan tenminste twee in het bezit van een geldig rijbewijs.
2.2 Na ontvangst van de betaling en het ondertekende reglement is deelname definitief.
2.3 De organisatie mag de inschrijving sluiten, wanneer het door haar beoogde aantal deelnemers is bereikt.
2.4 Indien de organisatie door onvoorziene omstandigheden is genoodzaakt het evenement voor aanvang te annuleren, wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd.
2.5 Indien het evenement gestaakt wordt als gevolg van overmacht of calamiteiten, dan wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.
2.6 Een beslissing tot staking van het evenement kan alleen door de organisatie worden genomen. Deze beslissing is onherroepelijk en staat niet ter discussie.
2.7 Indien een inschrijving geannuleerd wordt, is het niet mogelijk het inschrijfgeld terug te vorderen bij de organisatie.
2.8 Alle deelnemers zijn verplicht om op uiterlijk 1 juni 2020 een ondertekend exemplaar van dit reglement aan te leveren bij de organisatie. Bij het niet
nakomen van deze verplichting vervalt de inschrijving en wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd.
2.9 Bij annulering kan het startbewijs worden overgedragen aan een ander team. Dit kan tot en met 1 juni 2020 en verloopt altijd via de organisatie. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het vinden van nieuwe teams en/of deelnemers die de inschrijving willen overnemen. Alle inschrijvingen die na 1 juni worden geannuleerd, komen te vervallen. Hierbij wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd.
2.10 Er wordt maximaal één startbewijs per persoon verkocht.
2.11 Bij overtreding van één van de voorwaarden vervalt per direct de deelname aan de Park and Party Run 2020.

Artikel 3 | Het voertuig

3.1 Deelnemers van de Park and Party Run 2020 doen mee aan het evenement in een voertuig dat door de Rijksdienst voor het Wegverkeer Nederland is goedgekeurd.
3.2 De auto voldoet aan de wettelijke eisen. Het voldoen hieraan is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. De organisatie kan hier niet voor aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld.
3.3 De auto dient voldoende verzekerd te zijn, namelijk tenminste WA, overeenkomstig met de bepaling van de Wet zoals deze geldt in Nederland.
3.4 De APK van het voertuig moet tenminste geldig zijn tot en met 10 juli 2020.
3.5 Het bouwjaar van de auto waarin wordt deelgenomen is 1998 of ouder.
3.6 Deelnemers zijn verplicht om tijdens het evenement de door de organisatie aangeleverde stickers en bordjes op de voertuigen te laten zitten.
3.7 De organisatie kan het voertuig aan een extra veiligheidscontrole onderwerpen op diverse punten. Teams zijn verplicht aan deze controle mee te werken en eventuele aanpassingen door te voeren.
3.8 De auto mag geen hogere dagwaarde hebben dan € 1000,-. Investeringen die worden gedaan om de auto een eigen karakter gegeven worden hierin niet meegenomen.
3.9 Indien de organisatie van mening is dat de auto niet voldoet aan de maximale gestelde dagwaarde van €1000,- of niet voldoet aan het maximum bouwjaar van 1998, kan de organisatie deelname in het klassement uitsluiten.

Artikel 4 | Tourregelement

4.1 Door inschrijving gaan de deelnemers akkoord met de bepalingen van dit reglement en met door de organisatie nader gestelde aanvullingen.
4.2 Door het niet nakomen van het reglement kan directe uitsluiting tot deelname aan het evenement volgen.
4.3 Het is deelnemers niet toegestaan de verkeersvoorschriften te overtreden.
4.4 Het is deelnemers niet toegestaan alcohol en/of drugs te nuttigen in de auto en tijdens en vlak voorafgaande aan het evenement.
4.5 Het is deelnemers niet toegestaan om schade toe te brengen aan andermans bezittingen.
4.6 Deelnemers dienen te beschikken over een geldig identiteitsbewijs en dit gedurende het evenement bij zich te dragen.
4.7 Het is niet toegestaan om onderweg extra deelnemers mee te nemen die niet staan ingeschreven.
4.8 De winnaar van het evenement wordt bepaald door middel van diverse opdrachten en behendigheidstests. Het resultaat is daarbij nooit afhankelijk van tijd en/of snelheid.
4.9 De organisatie kan nooit aansprakelijk worden gesteld wanneer een hulp- of pechdienst of welke vorm van verzekering en/of service weigert hulp te bieden.
4.10 De organisatie kan nooit aansprakelijk worden gesteld wanneer een verzekeraar weigert schade uit te keren die door de deelnemer tijdens het evenement is opgelopen.
4.11 De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers voor aanvang van of gedurende het evenement te weigeren, wanneer zij menen dat deze de goede voortgang van het evenement in gevaar brengen en/of wanneer een ernstige situatie dat noodzakelijk maakt. De organisatie is in dit geval geen restitutie van betaling verschuldigd.
4.12 Deelnemers dienen bekend te zijn met de ter plekke geldende wetgeving van de landen die worden aangedaan tijdens het evenement.
4.13 Op de datum van de start zijn alle bestuurders minimaal 20 jaar oud en minstens twee jaar in het bezit van een geldig rijbewijs.
4.14 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Artikel 5 | Media en communicatie

5.1 Bij het inschrijven, wordt de inschrijver/teamcaptain toegevoegd aan onze mailinglist. Middels deze mailinglist wordt het team op de hoogte gehouden. Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van deze communicatie.
5.2 Deelnemers zijn zich ervan bewust dat er door de organisatie een handboek wordt gepubliceerd en zijn op de hoogte van de inhoud hiervan.
5.3 Als deelnemer verleen je bij voorbaat toestemming aan de Park and Party Run voor het openbaar maken van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal waarop je als deelnemer zichtbaar bent, tenzij anders aangegeven.
5.4 De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website, waaronder de teksten, foto’s en overig beeldmateriaal berusten bij Van der Meulen Solutions. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan.
5.5 Het is niet toegestaan om communicatie-uitingen, routes, opdrachten, handboeken of welke documenten van de organisatie dan ook te publiceren en/of te gebruiken voor welke andere toepassing dan ook.

Artikel 6 | Uitsluiting aansprakelijkheid

6.1 Door inschrijving doet elke deelnemer afstand van elk beroep op gerechtelijke instanties tegen de organisatie.
6.2 De organisatie van de Park and Party Run is op geen enkele manier aansprakelijk voor tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, hun voertuigen, voorwerpen en/of derden.
6.3 Deelnemers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor enig ongeval of overtreding. De organisatie wijst elke verplichting en verantwoording af voor elk dergelijk ongeval dat voor, tijdens of na het evenement plaatsvindt.
6.4 De deelnemers stellen de organisatie nooit aansprakelijk voor enige actie of nalatigheid door hen begaan.
6.5 De organisatie heeft geen verzekering afgesloten voor het evenement waarop een beroep mogelijk is.
6.6 De deelnemer is zich bewust van de inhoud van het reglement en neemt zelf alle verantwoordelijkheid voor overtredingen die worden begaan tijdens het evenement.
6.7 De deelnemer neemt zelf alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle handelingen die worden verricht die het evenement en/of de organisatie en mededeelnemers schade toebrengen, waaronder materiële schade, naamschade en financiële schade.